Poland-icon  United-Kingdom-icon

42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów z Deutsche Gesellschaft fur Neurochirurgie
Lublin, 23-26 / września / 2015

 

eposter

 

Program zjazdu

 

 qr program

www.lublin.eu
Lublin miasto inspiracji

logo

logo

2 brainlab

3 candela

 

logo

bsc

 

logo

 

6 technopark

 

7 stjude

pulawy

8 adaiadam

 

medtube patronmedialny

ZGŁASZANIE STRESZCZEŃ

1. Informacje ogólne 

 • Streszczenie do 250 słów musi być zgłoszone w języku polskim.
 • Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników.
 • Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu (patrz: Rejestracja).
 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 15.07.2015 roku.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez  niezależnych recenzentów.
 • Ocena recenzentów do 30.07.2015
 • Streszczenie do 250 słów musi być zgłoszone w języku polskim lub angielskim

2. Układ streszczenia

 • Streszczenie musi zawierać:
  1. tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI),
  2. pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów,
  3. nazwę instytucji oraz miejscowość,
  4. treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki i  wnioski oraz numer sesji, do której autorzy zgłaszają prezentację. Nie więcej niż 250 słów z tabelami.
 • Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.